فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

 

فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

آلودگي خاک به عناصـر سـنگين، موجبـات ورود آنهـا بـه زنجيره غذايي از

طريق جذب به وسيله گياه و ايجاد سـميت را فراهم ميآورد. اين مسئله در

مورد گياهان دارويي كه اكثـراً بـه صورت مستقيم مورد استفاده انسان قرار

ميگيرند بسيار اهميت دارد.

 

خرید کمپوست جوانه اصفهان

 

در عين حال، آبشويي اين عناصـر ممكـن اسـت موجـب آلودگي آب هاي

زيرزميني و بروز مشكلات زيست محيطي شود. بنـابراين، يکـي از مسـائل

عمـده اي کـه در هنگـام اسـتفاده از فاضلاب و کمپوست در اراضي

کشاورزي بايد مورد توجه قـرار گيرد، احتمال تجمع عناصر سنگين در خاک و

گياه است .

 

 

قیمت کمپوست جوانه اصفهان

امــروزه، بهــره گيــري از فراينــد گيــاه پــالايي بــراي تقليــل آلودگيهاي آب

و خاک از فلزات سنگين، روشي مطمـئن، کـم هزينه و بدون آثار جانبي

زيستم حيطي مـي باشـد  بـه نظـر ميرسد کـه گيا هـان دارويـي، از جملـه

ريحـان، مناسـب بـراي گياه پالايي باشند؛ چون اين گونه هاي گياهي

اغلـب بـراي توليـد اسانس (مقاصد ثانويه) به كار ميرونـد. ايـن گياهـان

همچنـين توانايي خوبي براي تجمع عناصر سـنگين را دارنـد و خيلـي از

گونه هاي گياهان دارويي ميتوانند در خـاك هـاي آلـوده، بـدون

هيچ گونه كاهش عملكردي، رشد كننـد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ اصفهان

 

محققـين زيـادي نشـان دادهاند كه فلزات سنگين جـذب شـده توسـط گيـاه

در اسـانس ظاهر نخواهد شد از آنجايي كه فاضـلاب و کمپوسـت داراي

مقـادير زيـادي املاح هستند، کاربرد اين پسـماندها مـي توانـد باعـث

افـزايش شوري خاك شود . افزايش نمـک هـاي محلـول، عليرغم کاهش

ميزان آب قابل استفاده گياه، بـه دليـل افـزايش پتانسيل اسمزي خاك،

سبب بروز تأثيرات منفي بـر رشـد گيـاه، تخريب ساختمان خاک و کاهش

فعاليت هاي ميکروبي در خاک مــيشــود مطالعــات مختلفــي در زمينــه

تــأثير کمپوست و فاضلاب بر ميزان هـدايت الکتريکـي خـاک انجـام

شده اسـت. هـي و همکـاران (بـا کـاربرد کمپوسـت زبالـه

شهري، گزارش نموده اند که استفاده از کمپوسـت سـبب افـزايش

هدايت الکتريکي خـاک شـده  است و از جوانـه زنـي بـذر جلـوگيري مـي

کنـد

 

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.