فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

مزاياي دفع مواد زايد به طريقة كمپوست در روستاها

با توجه به امكانات موجود در روستاهاي كشور، توجيه فني – اقتصادي و سـهولت عملكـرد، توليد بيوكمپوست به

روش خانگي يا به كمك كرمها (ورمي كمپوست  ) در بسياري از ايـن منـاطق، مناسب و عملي ميباشد .

به طور كلي فوايد اصلي استفاده از بيوكمپوست در روستاها را ميتوان به صورت زير خلاصه نمود:

 

خرید کمپوست جوانه تبریز

 

-١ محصول نهايي با ارزش بوده و براي اهالي روستا سوددهي خواهد داشت. بيوكمپوسـت حاصله رشد گلها،

سبزيجات، درختچه ها و گياهـان زراعـي و بـاغي را تقويـت نمـوده و به عنوان اصلاح كنندة خاك بكار ميرود .

-٢ تهية كمپوسـت بـه روش خـانگي و نيـز ورمـي كمپوسـت زمـين بسـيار كمـي بـراي آماده سازي و پردازش نياز

دارد .

-٣ بيش از ۸٠ درصد زبالـه هـاي روسـتايي را مـواد آلـي تشـكيل مـي دهنـد و در نتيجـه مي توانند بدين طريق

بازيافت و مورد استفاده در مزارع قرار گرفتـه ضـمن آنكـه تـأثير بسيار مثبتي نيز بر بهداشت محيط روستا و كاهش

آلودگي ها خواهد داشت .

 

 

قیمت کمپوست جوانه تبریز

 

-٤ زمين كمتري نسبت به اماكن دفن نياز داشته و آلودگي در محله هاي دفـن زبالـه هـاي روستايي نيز بسيار

كاهش پيدا ميكند .

-٥ بيوكمپوست رطوبت خاك را حفظ كرده، دما را متعادل نموده، و همچنين از فرسـايش  خاك نيز مي كاهد.

-١مادة تعاريف

-١ پسماندهای روستايي

به مجموعه مواد جامدی گفته می شود که بطـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم حاصـل از فعاليت ساکنين روستايی

بوده و از نظر توليد کننده زايد تلقی می شود.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تبریز

 

-٢ پسماندهاي آلي

بخش فسادپذير و قابل پوسيده شدن مواد زايد جامد را در اثر تجزية هوازي يا بي هـوازي

پسماندهاي آلي ميگويند نظير پسماندهاي غذايي، زائدات گياهي و غيـره  . بـيش از نـود درصد مواد زايد جامد

روستايي را پسماندهاي آلي تشكيل ميدهند

-كمپوست خانگي

فرآيند تبديل بخش آلي زبالـه هـاي خـانگي نظيـر ضـايعات غـذايي، آشـغال سـبزي، باقيمانده هاي حاصل از فعاليت

هاي چمنزني، باغداري و غيره را به كود آلي، كمپوست خانگي مينامند

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.