فروش کمپوست جوانه سمنان

فروش کمپوست جوانه سمنان 

فروش کمپوست جوانه سمنان

فروش کمپوست جوانه سمنان

 

خواص ورمی کمپوست آن را تبدیل به یک کود زیستی ایده ال براي خاك می کند:

1-ورمی کمپوست حاوي آنزیم ها یی از قبیل پروتنازآمیلاز و… می باشد این آنزیم ها به عملکرد خرد و تجزیه

زیستی مولکول هاي بزرگ و بقایاي کشاورزي در خاك ادامه می دهند تا حملات میکروبی بعدي تسریع شوند.

2 -ورمی کمپوست از نظر دارا بودن ویتامین ها و آنتی بیوتیک ها و هورمونهاي رشد ماده غنی می باشد

3 -مدفوع کرم آري از عوامل بیماري زا است

 

خرید کمپوست جوانه سمنان

 

4 -مدفوع کرم حاوي کوکونهاي کرم خاکی بوده و تعداد این کرم ها را در خاك افزایش می دهد

5 -مدفوع کرم داراي میکروفلور خاص است که در خاك براي ایجاد محصولات مفید داراي فعالیت هاي پیوسته اي

می باشند

6 -افزودن ورمی کمپوست به خاك باعث ثبات ساختمان خاك می گردد

7 -ورمی کمپوست رطوبت خود را نیز جذب می نماید

 

 

قیمت  کمپوست جوانه سمنان

 

مشخصات و نیازهاي فیزیولوژیکی گونه هر کرم تقریبا به اندازه وزن بدن خود در روز تغذیه می کند بنابراین این مدت

زمان لازم براي تولید ورمی کمپوست در بستر بستگی به بیوماس (وزن) کرم موجود در پشته بستر تغذیه اي

کرم دارد. نگهداري کرم درون پشته ها به دو منظور صورت می پذیرد

1 -افزایش جمعیت کرمها

2 -تولید کود آلی ورمی کمپوست

وزن اولیه کرم هاي درون پشته ها براي هدف اول به مراتب کمتر از هدف دوم است جمعیت مطلوب کرمهاي درون

پشته براي تولید ورمی کمپوست حدود 25 درصد وزنی (نسب به وزن پشته) می باشد که دراین حالت زمان لازم

براي تولید کود آلی در درجه حرارت 25 درجه حدود 2 – 5.1 ماه خواهد بود.

 

قیمت  کمپوست جوانه قارچ سمنان

توجیه اقتصادي

در کشاورزي ارکانیگ و کشتهاي گلخانه اي پاك ترین و مناسبترین بستر بوده و سبب باردهی بیشتر محصولات

کشاورزي خواهند گردید

اضافه بر آن تولید این کود از ارزش زیست محیطی بالایی نیز برخوردار است و کود تولیدي به علت بالا بودن فاقد

بوي نامطبوع و فعالیت حشرات مزاحم می باشد بطور کلی نیمی از وزن پشته (N15/C (نسبت کرب به ازت تبدیل

به ورمی کمپوست خواهد شد.

 

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.