فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

قارچها ریشه، ساقه و برگ ندارند، فاقد کلروفیل بوده و فتوسنتز انجام

نمیدهند، یوکاریوت هستند، هتروتروف بـوده  از مواد آلی استفاده میکنند.

حرکت ندارند، gr هستند و تقریباً تمام قارچها هوازي اند.

خرید کمپوست جوانه مشهد

قدیمی ترین فسیل قارچی مربوطه به دوره دونین (300 میلیون سال قبل)

است و از نظر سـاختمانی فسـیل قـارچ هـا ارتباط نزدیکی با فسیل گیاهان

دارد.

قیمت کمپوست جوانه مشهد

قارچ ها از نظر نحوه زندگی و شرایط، توانایی تطابق وسیعی دارند به دلیل

اینکه مسیرهاي متابولیکی متنـوعی در آنهـا وجود دارد.

طبقه بندي قارچ ها: در گذشته قارچ ها را جزء گیاهان پست و ابتدایی قرار

می دادند. در سال 1969 ویتاکر، قـارچ هـا را در دودمان خود قرار داد.

 

قیمت کمپوست جوانه مشهد

طبقهبندي امروزي قارچها همان طبقهبندي ویتاکراست کـه توسـط

مـارگولیس و شـوارتز اصلاح شده و براساس آن کلیه موجودات در 5 دودمان

قرار میگیرند. شامل: مونرا، پروتوکتیستا، قـارچ هـا، گیاهـان و حیوانات.

امروزه در طبقه بندي قارچ ها توالی بازهاي ژنومی اهمیت ویژهاي دارد.

قارچ ها برخلاف باکتريها مورد حمله باکتریوفاژ قرار نمیگیرند.

 

تفاوت هسته قارچ ها با بقیه موجودات: در حین تقسیم سلولی دیواره

هسته از بین نمیرود، یعنی همیشـه در مرحلـه متافاز است و از آن جلوتر

نمیرود.

سیتوپلاسم: داراي 2 بخش است.

سایتواسکلتون (میکروتوبولها، میکروفیلامنها و رشتههاي بینابینی)  موجب

استحکام میشود.

ارگانلها شامل ریبوزوم، میتوکندري و …. امیتوکندري معمولاً در طول هـایف

قـرار دارد و کریسـتال هـاي میتوکنـدري در قـارچ هـا پهـن ولـی در گیاهـان و

اوومایکوتا توبولار است.

فاقد دستگاه گلژي مشخصی است (دیکتیوزوم مجموعهاي از کیسهها یا

سیسترنا) لومازوم در سیتوپلاسم قرار دارد و در رشد رأسی قارچ دخالت

دارد.

غشاء سیتوپلاسمی: از 2 لایه فسفولیپیدي تشکیل شده است. استرول

غشاء سیتوپلاسمی در قارچها، ارگسترول است که هدف بسیاري از

داروهاي ضدقارچی میباشد.

ارگسترول از یک مسیر بیوسنتزي خاص به وجود میآید که ترکیب اولیه آن

اسکوآلن نام دارد.

ـ دیواره سلولی: باعث شکلدهی به قارچ میشود. ترکیبات آن شامل:

(a (کربوهیدرات: 90 درصد ساختمان دیواره سلولی را شامل میشود.

 

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.