فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

 

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

تهیه بستر کشت یا تکثیر کرم هاي خاکی

بسترهاي مختلفی براي این منظور می توان تهیه نمود اما در این مجموعه تنها به دو نوع بستر

پرداخته می شود.

 

خرید کمپوست جوانه

1-بستر سیمانی

یک مخزن سیمانی به طول 2 متر و عرض 1 متر با عمق 1 متر درون یا بر روي زمین آماده نمایید این مخزن در

قسمت انتهایی داراي یک خروجی براي تخلیه آب اضافی است. در لایه زیرین این مخزن سیمانی یک لایه به

ضخامت 5 سانتی متر از آجرهاي شکسته و سنگریزه درشت آماده سازید. برروي این لایه خاك به ضخامت 15

سانتی متر بریزید.

 

قیمت کمپوست جوانه

 

 

که به این لایه اصطلاحا لایه پایه گفته می شود. برروي این لایه پایه، پهن حیوانات را به ضخامت 5 سانتی

متر بریزید. حداقل 100 عدد کرم خاکی را برروي این لایه قرار دهید. این لایه را با استفاده از آب مرطوب نمایید.

برروي این لایه می توان لایه هاي از مخلوط برگ، پهن حیوانات: گاو(گوسفند براي فارمتون 20 درصد استفاده کنید

چون که بخاطر آمونیاك بیش از حد توصیه می شود در زمستان براي جاهاي سرد سیر استفاده بیشتر شود)

ومخلوط هاي دیگرمواد آلی را قراردهید. بهتر است اي لایه هاي زیر مکان(زیر سقف) یا روي این لایه ها را با برگ

پوشانده شود

 

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ

 

2 -بسترپشته اي

مراحل کار ایجاد پشته ها به شرح زیر است:

1 . علت این امر جلوگیري از ایجاد هیبرید کرم هاي مورد استفاده با کرم هاي خاکی معمولی و زایل شدن آنها

می باشد.

2 -براي محافظت کرم ها در برابر بارندگی و نور آفتاب، سایبانی از مواد مختلف ایجاد نمایید.

3 -پشته اي از کود گاو نمیه پوسیده به شکل گنبدي و به عرض 70 و ارتفاع 50 سانتی متر و طول دلخواه ایجاد  شود.

4 -در طول خط الراس به عمق 15 سانتی متر شیاري ایجاد و در داخل آن کرم هاي خاکی را آزاد نمایید. سپس

روي کرم ها کو دریخته شود.

5 -پشته به صورت روزانه به منظورحفظ رطوبت آبپاشی شود.

 

 

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.