فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

قارچها ریشه، ساقه و برگ ندارند، فاقد کلروفیل بوده و فتوسنتز انجام

نمیدهند، یوکاریوت هستند، هتروتروف بـوده  از مواد آلی استفاده میکنند.

حرکت ندارند، gr هستند و تقریباً تمام قارچها هوازي اند.

خرید کمپوست جوانه مشهد

قدیمی ترین فسیل قارچی مربوطه به دوره دونین (300 میلیون سال قبل)

است و از نظر سـاختمانی فسـیل قـارچ هـا ارتباط نزدیکی با فسیل گیاهان

دارد.

قیمت کمپوست جوانه مشهد

قارچ ها از نظر نحوه زندگی و شرایط، توانایی تطابق وسیعی دارند به دلیل

اینکه مسیرهاي متابولیکی متنـوعی در آنهـا وجود دارد.

طبقه بندي قارچ ها: در گذشته قارچ ها را جزء گیاهان پست و ابتدایی قرار

می دادند. در سال 1969 ویتاکر، قـارچ هـا را در دودمان خود قرار داد.

 

قیمت کمپوست جوانه مشهد

طبقهبندي امروزي قارچها همان طبقهبندي ویتاکراست کـه توسـط

مـارگولیس و شـوارتز اصلاح شده و براساس آن کلیه موجودات در 5 دودمان

قرار میگیرند. شامل: مونرا، پروتوکتیستا، قـارچ هـا، گیاهـان و حیوانات.

امروزه در طبقه بندي قارچ ها توالی بازهاي ژنومی اهمیت ویژهاي دارد.

قارچ ها برخلاف باکتريها مورد حمله باکتریوفاژ قرار نمیگیرند.

 

تفاوت هسته قارچ ها با بقیه موجودات: در حین تقسیم سلولی دیواره

هسته از بین نمیرود، یعنی همیشـه در مرحلـه متافاز است و از آن جلوتر

نمیرود.

سیتوپلاسم: داراي 2 بخش است.

سایتواسکلتون (میکروتوبولها، میکروفیلامنها و رشتههاي بینابینی)  موجب

استحکام میشود.

ارگانلها شامل ریبوزوم، میتوکندري و …. امیتوکندري معمولاً در طول هـایف

قـرار دارد و کریسـتال هـاي میتوکنـدري در قـارچ هـا پهـن ولـی در گیاهـان و

اوومایکوتا توبولار است.

فاقد دستگاه گلژي مشخصی است (دیکتیوزوم مجموعهاي از کیسهها یا

سیسترنا) لومازوم در سیتوپلاسم قرار دارد و در رشد رأسی قارچ دخالت

دارد.

غشاء سیتوپلاسمی: از 2 لایه فسفولیپیدي تشکیل شده است. استرول

غشاء سیتوپلاسمی در قارچها، ارگسترول است که هدف بسیاري از

داروهاي ضدقارچی میباشد.

ارگسترول از یک مسیر بیوسنتزي خاص به وجود میآید که ترکیب اولیه آن

اسکوآلن نام دارد.

ـ دیواره سلولی: باعث شکلدهی به قارچ میشود. ترکیبات آن شامل:

(a (کربوهیدرات: 90 درصد ساختمان دیواره سلولی را شامل میشود.

 

 

فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران

 

 

 فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران

 

انواع روشهاي تولید ورمی کمپوست

1 -رو باز: جهت بازیافت زباله هاي شهري و براي کسانی که مجاور گاوداري می باشند و در مناطق گرمسیر

باشند.

2 -سر بسته: در مناطق سرد سیر و براي کسانی که براي شغل اصلی خود می خواند به این کار تولیدي نگاه

کنند مناسب بوده و قابلیت برداشت سه تا چهار بار در سال را دارد.

 

خرید کمپوست جوانه تهران

 

3 -با استفاده مش: دراین روش راندمان تولید کرم به حداکثر رسیده و تقریبا شبیه روش سربسته البته کمی هزینه

بر می باشد.

4 -روش خانگی: براي بازیافت زباله هاي خانگی در منازل بسیار کم هزینه بدون نیاز به دستگاه مخصوص می باشد

-رطوبت بیش از حد: باعث جلوگیري از ورود هوا و در نتیجه مرگ کرم ها می شود براي جلوگیري از این امر باید

فاضلاب اضافی برداشته شود و ملافه خشک و تازه مانند تکه روز نامه به بستر اضافه شود (البته اگر زیر

بسترشیبی نباشد).

 

قیمت کمپوست جوانه تهران

 

خاکستر چوب نیز به عنوان منبع آهک محسوب می شود که باید به میزان کم مورد استفاده قرارگیرد.

فضولات حیوانی: می توان از مدفوع حیوانی مانند گوسفند، اسب، بز، و طیور (به غیر از مرغ) براي این منظور

استفاده نمود لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش بینی هاي اولیه مختلفی

در مورد عوامل بیماري زا و واکنش در مقابل کرم هاي خاکی انجام داد در ضمن باید در استفاده از مدفوع اسب

بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوي ویروس تتانوس است که براي انسان مهلک و کشنده است.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تهران

 

 

زباله هاي کشاورزي: همچنین می توان از زباله هاي کشاورزي که پس ازبرداشت محصول و خرمن کوبی به دست

می آید نیز استفاده کرد، این زباله ها شامل شاخه ها، برگها، سبوس (شلتوك)، پوست، زباله هاي سبزیجات،

زباله هاي فرآوري صنایع غذایی و تفاله نیشکر می باشند.

 

از دو روش میتوان کرم خشک جهت استفاده به عنوان غذاي ماهی اکواریومی تهیه نمود:

1 -با استفاده از نور آفتاب

2 -شرایط آزمایشگاهی

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

 

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

تهیه بستر کشت یا تکثیر کرم هاي خاکی

بسترهاي مختلفی براي این منظور می توان تهیه نمود اما در این مجموعه تنها به دو نوع بستر

پرداخته می شود.

 

خرید کمپوست جوانه

1-بستر سیمانی

یک مخزن سیمانی به طول 2 متر و عرض 1 متر با عمق 1 متر درون یا بر روي زمین آماده نمایید این مخزن در

قسمت انتهایی داراي یک خروجی براي تخلیه آب اضافی است. در لایه زیرین این مخزن سیمانی یک لایه به

ضخامت 5 سانتی متر از آجرهاي شکسته و سنگریزه درشت آماده سازید. برروي این لایه خاك به ضخامت 15

سانتی متر بریزید.

 

قیمت کمپوست جوانه

 

 

که به این لایه اصطلاحا لایه پایه گفته می شود. برروي این لایه پایه، پهن حیوانات را به ضخامت 5 سانتی

متر بریزید. حداقل 100 عدد کرم خاکی را برروي این لایه قرار دهید. این لایه را با استفاده از آب مرطوب نمایید.

برروي این لایه می توان لایه هاي از مخلوط برگ، پهن حیوانات: گاو(گوسفند براي فارمتون 20 درصد استفاده کنید

چون که بخاطر آمونیاك بیش از حد توصیه می شود در زمستان براي جاهاي سرد سیر استفاده بیشتر شود)

ومخلوط هاي دیگرمواد آلی را قراردهید. بهتر است اي لایه هاي زیر مکان(زیر سقف) یا روي این لایه ها را با برگ

پوشانده شود

 

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ

 

2 -بسترپشته اي

مراحل کار ایجاد پشته ها به شرح زیر است:

1 . علت این امر جلوگیري از ایجاد هیبرید کرم هاي مورد استفاده با کرم هاي خاکی معمولی و زایل شدن آنها

می باشد.

2 -براي محافظت کرم ها در برابر بارندگی و نور آفتاب، سایبانی از مواد مختلف ایجاد نمایید.

3 -پشته اي از کود گاو نمیه پوسیده به شکل گنبدي و به عرض 70 و ارتفاع 50 سانتی متر و طول دلخواه ایجاد  شود.

4 -در طول خط الراس به عمق 15 سانتی متر شیاري ایجاد و در داخل آن کرم هاي خاکی را آزاد نمایید. سپس

روي کرم ها کو دریخته شود.

5 -پشته به صورت روزانه به منظورحفظ رطوبت آبپاشی شود.

 

 

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

 

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

خرید کمپوست قارچ دکمه ای گرگان

 

 

سالیانه میلیونها تن زباله هاي آلی دفن و یا سوزانده می شود و مشکل زیست محیطی فراوانی

را بوجود می آورد هزینه هاي کلانی صرف حمل دفن و یا سوزاندن زباله می شود. در روش دفن زباله علاوه

برمشکلات و خطرات، ورود نیترات و سایر مواد آلاینده به آبهاي زیرزمینی، اشغال فضاي سبز، توسط مواد زائد از

دیگر معایب این روش بشمار می روند. یکی از مهمترین روشهاي فراوري زباله هاي شهري و بازیافت آن به صورت

ورمی کمپوست است. در نتیجه این فرایند، علاوه برمشکلات بهداشتی و زیست محیطی، مقادیر قابل توجهی کود

آلی ورمی کمپوست تولید می شود.

 

خرید کمپوست قارچ گانودرما گرگان

 

کشور ایران سالیانه فقط ازمنابع زباله هاي شهري، ظریفت توان تولید

بیش از 4 میلیون تن دارد کود آلی ورمی کمپوست را دارا می باشد در سال 2003 میزان تولید ورمی کمپوست

درایسلند یک میلیون برآورد شده است درکشور هندوستان 200000 کشاورز در این بخش مشغول به کار هستند و

یک شرکت نیز در همین کشور با داشتن10 هزار نفر کارگر، ماهیانه 50 هزار تن ورمی کمپوست تولید می کند.

کشاورزان کوبایی درجهت تولید و مصرف ورمی کمپوست تا آنجا پیشرفت داشته اند که به جاي کودهاي شیمیایی

نیز از این کود استفاده می کنند. درحالی کشور ایران با دارا بودن مشکلاتی همچون بیکاري، کمبود

مواد آلی خاکهاي کشور، گران بودن و مشکلات زیست محیطی کودهاي شیمیایی و … کشاورزان ایرانی هنوز با

اسم ورمی کمپوست آشنا نیستند. استفاده از روش تولید ورمی کمپوست ازدوجهت اهمیت دارد،

 

خرید کمپوست قارچ صدفی گرگان

 

نخست اینکه حجم زیادي ازمواد زاید آلی با این روش بازیافت می شود و از نقطه نظر اقتصادي ومحیط زیست مهم

است.

ذرات کربنات کلسیم، آنزیم ها، مواد مخاطی، متابولیستهاي مختلف، میکروارگانیسم هاي دستگاه گوارشی و در

نهایت ایجاد شرایط محیطی مناسب براي اسید هومیک، و در مجموع موادي را تولید کرده که خصوصیاتی بطور

کامل متفاوت با مواد خورده شده پیدا می کنند که این فرآورده را ورمی کمپوست گویند.

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای مشهد

خرید کمپوست قارچ دکمه ای مشهد

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای مشهد

خرید کمپوست قارچ دکمه ای مشهد

 

چه موادی کمپوست نمی‌شوند؟

گرچه کمپوست خانگی راهی برای تبدیل آشغال‌های آشپزخانه شما به کود است، اما باید بدانید که نمی‌توانید از

همه آشغال‌هایتان برای تولید کمپوست استفاده کنید. در ادامه به برخی از مواد غیرقابل کمپوست اشاره می‌کنیم.

فرآورده‌های لبنی (مانند شیر، کره، ماست و…): این مواد بوی بدی ایجاد کرده و حشرات موذی را جذب می‌کنند.

ضایعات هرس درختان‌ سمپاشی‌ شده: می‌توانند باعث از بین رفتن ارگانیسم‌های مفید کمپوست شوند.

ضایعات حیوانات خانگی (مثل مدفوع سگ و گربه): این مواد ممکن است حاوی مواد بیماری‌زا و برای انسان و گیاه

خطرآفرین باشند.

 

خرید کمپوست قارچ گانودرما مشهد

 

 

خاکستر زغال: چون مواد موجود در آن برای گیاهان مفید نیست.

آبی که برای شست‌و‌شو در آشپزخانه استفاده شده: تنها در صورتی که فاقد مواد شیمیایی شوینده باشد

می‌توان برای افزایش رطوبت از آن استفاده کرد.

سایر مواد مانند پلاستیک، فلزات، علف‌های هرز و سمی، مواد شیمیایی و گیاهان بیمار و حشرات

بهترین برگ ها را برای کمپوست انتخاب کنید

برای تهیه کمپوست عالی ، برگ های درخت افرا از بهترین ها در کمپوست سازی هستند.چون به سرعت تجزیه

می شوند و دارای مواد مغذی بالایی هستند.

 

خرید کمپوست قارچ صدفی مشهد

 

 

برگ های افرا، غان ، زبان گنجشک، گیلاس، و درختان میوه ، همه انتخاب های عالی برای کمپوست هستند.نه

تنها مواد مغذی بالاتری دارند، بلکه ساختار برگ این گونه ها به سرعت تجزیه می شود.

درختان بلوط چطور؟ آن ها را می توان در حد اعتدال استفاده کرد، اما از آن جایی که به سمت اسیدی متمایل می

شوند، می توانند سطح PH توده کمپوست را کاهش دهند.علاوه بر این، برگ‌های بلوط کمترین میزان نیتروژن و

سایر مواد مغذی را داراست.

چه برگ هایی را کمپوست نکنیم ؟

برگ های درخت اکالیپتوس را کمپوست نکنیم . برگ های اکالیپتوس حاوی سمومی هستند که می توانند به

گیاهان آسیب برسانند و از جوانه زدن برخی از محصولات بذری جلوگیری کنند.

همان طور که در یکی از پست های پیشین گفتم ، گردوی سیاه ماده ای به نام ژاگلون منتشر می کند که سمی

است. ژاگلون درهمه ی بخش‌های درخت گردو به جز خود مغز وجود دارد: برگ‌ها، شاخه‌ها، پوست درختان، چوب و

به‌ویژه ریشه و پوست‌های آن.

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای

خرید کمپوست قارچ دکمه ای

 

 

 

خریدکمپوست قارچ دکمه ای

خرید کمپوست قارچ دکمه ای

 

گرچه کمپوست خانگی راهی برای تبدیل آشغال‌های آشپزخانه شما به کود است، اما باید بدانید که نمی‌توانید از

همه آشغال‌هایتان برای تولید کمپوست استفاده کنید. در ادامه به برخی از مواد غیرقابل کمپوست اشاره می‌کنیم.

فرآورده‌های لبنی (مانند شیر، کره، ماست و…): این مواد بوی بدی ایجاد کرده و حشرات موذی را جذب می‌کنند.

ضایعات هرس درختان‌ سمپاشی‌ شده: می‌توانند باعث از بین رفتن ارگانیسم‌های مفید کمپوست شوند.

ضایعات حیوانات خانگی (مثل مدفوع سگ و گربه): این مواد ممکن است حاوی مواد بیماری‌زا و برای انسان و گیاه

خطرآفرین باشند.

خاکستر زغال: چون مواد موجود در آن برای گیاهان مفید نیست.

 

خرید کمپوست قارچ گانودرما

 

 

آبی که برای شست‌و‌شو در آشپزخانه استفاده شده: تنها در صورتی که فاقد مواد شیمیایی شوینده باشد

می‌توان برای افزایش رطوبت از آن استفاده کرد.

سایر مواد مانند پلاستیک، فلزات، علف‌های هرز و سمی، مواد شیمیایی و گیاهان بیمار و حشرات

ادامە دارد

در آشپزخانه خانه‌ همه ما روزانه مقدار زیادی زباله تولید می‌شود. اگر خیلی به فکر محیط‌ زیست باشید شاید

زباله‌های خشک و تر را از هم جدا کنید. اما تا به حال به این فکر کرده‌اید که می‌توانید از بخش عمده‌ی آشغال‌های

تولیدی خانه‌تان کودی با کیفیت تولید کنید؟ اگر اهل نگهداری از گل و گیاه باشید این کود می‌تواند خیلی جدی به

کارتان بیاید. اگر هیچ گل و گیاهی ندارید هم شاید بتوانید از این کود پول در بیاورید. کمپوست خانگی یک روش

برای کاهش حجم زباله‌های فسادپذیر خانگی و تبدیل آن‌ها به موادی کاربردی است. در این مطلب می‌خواهیم

نحوه‌ تبدیل آشغال‌های بدبوی آشپزخانه به کودی مفید را با هم بررسی کنیم.

 

چرا کمپوست خانگی؟

از چه موادی برای تولید کمپوست خانگی استفاده کنیم؟

چه موادی کمپوست نمی‌شوند؟

چطور کمپوست خانگی درست کنیم؟

چطور از سطل کمپوست نگهداری کنیم؟

کمپوستتان را برداشت کنید!

کرم‌های زباله‌خوار

تولید کمپوست خانگی هم به حفظ محیط‌ زیست کمک می‌کند و هم به جیب شما.

برای تولید کمپوست خانگی تنها به آشغال‌های آشپزخانه‌تان نیاز دارید. مواد مورد استفاده در این فرآیند به دو

دسته‌ مواد سبز (موادی که نیتروژن دارند) و مواد قهوه‌ای (موادی که کربن دارند) تقسیم می‌شوند.

خرید کمپوست قارچ اصفهان

خرید کمپوست قارچ اصفهان

 

 

 

خرید کمپوست قارچ اصفهان

خرید کمپوست قارچ اصفهان

 

 

 

چای کمپوست  در حقیقت ورمی کمپوست به صورت محلول است که به راحتی از طریق خیساندن و

یا steeping کمپوست در آب ساخته می شود. چای کمپوست برای هر دو کاربرد برگی و

خاکی مورد استفاده قرار می گیرد (که بر روی برگها اسپری میشود).

چای ورمی کمپوست ارگانیک

همه ما می دانیم که ورمی کمپوست کمک به رشد بهتر گیاه ما میکند چای ورمی کمپوست علاوه بر این، به

جای کودهای شیمیایی،  آفت کش ها ، و قارچ کش، می توانید باغ شما امن تر می شود و از محیط

زیست محافظت میکند شما هم میتوانید با خرید ورمی کمپوست برای خودتان چای کمپوست تولید کنید

کنترل بیولوژیک

از شواهد تجربی معلوم میشود که این کود مایع  ممکن است در برابر عوامل بیماری زا مرتبط با بیماری های برگ

و میوه موثر باشد و همینطور چای کمپوست میتواند به عنوان کنترل بیلوژیکی در مقابل باکتری ها و قارچ ها و

عوامل بیماری زا خاک استفاده شود که به این نحو عمل میگند که  به وسیله ایجادمقاومت در بوته رشد عوامل

بیماری زا را مهار میکندو از دیگر مزایای چای کمپوست این است که حاوی میکروارگانیسم های مفیدی هست که

جای عوامل بیمار ی زا را اشغال میکند و به این نحو باعث غیر قابل استفاده بودن عوامل بیماری زا میشود

 

بهترین کمپوست قارچ اصفهان

 

 

در  نتیجه با عمل محافظت از سطح دستر سی گیاهان باعث رشد انها میشود بهبود تغذیه گیاهان از سریق

افزایش در دسترس بودن مواد مغذی کاهش از دست دادن آب، نگهداری آب در خاک را بهبود می بخشد، و در

نتیجه باعث  کاهش مصرف آب در سیستم شما میشود

افزایش رشد گیاه فراهم آوردن مواد مغذی برای گیاهان و خاک راهم کردن ارگانیسم های مفید کمک به سرکوب

بیماری جایگزین مواد شیمیایی باغ سمی

 

کمپوست قارچ خوراکی  اصفهان

 

 

افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها پس از مصرف. چای ورمی کمپوست محتویاتی دارد که با عمل روی

فیلوسفر برگ گیاهان و میکروب‌های سطح آنها، با مکانیسم‌های مختلف از جمله ایجاد مقاومت در تقسیم

میکروب‌ها و پاتوژن‌ها اثر ضد بیماریزایی را بر گیاهان اعمال می‌نماید.