فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

 

فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

آلودگي خاک به عناصـر سـنگين، موجبـات ورود آنهـا بـه زنجيره غذايي از

طريق جذب به وسيله گياه و ايجاد سـميت را فراهم ميآورد. اين مسئله در

مورد گياهان دارويي كه اكثـراً بـه صورت مستقيم مورد استفاده انسان قرار

ميگيرند بسيار اهميت دارد.

 

خرید کمپوست جوانه اصفهان

 

در عين حال، آبشويي اين عناصـر ممكـن اسـت موجـب آلودگي آب هاي

زيرزميني و بروز مشكلات زيست محيطي شود. بنـابراين، يکـي از مسـائل

عمـده اي کـه در هنگـام اسـتفاده از فاضلاب و کمپوست در اراضي

کشاورزي بايد مورد توجه قـرار گيرد، احتمال تجمع عناصر سنگين در خاک و

گياه است .

 

 

قیمت کمپوست جوانه اصفهان

امــروزه، بهــره گيــري از فراينــد گيــاه پــالايي بــراي تقليــل آلودگيهاي آب

و خاک از فلزات سنگين، روشي مطمـئن، کـم هزينه و بدون آثار جانبي

زيستم حيطي مـي باشـد  بـه نظـر ميرسد کـه گيا هـان دارويـي، از جملـه

ريحـان، مناسـب بـراي گياه پالايي باشند؛ چون اين گونه هاي گياهي

اغلـب بـراي توليـد اسانس (مقاصد ثانويه) به كار ميرونـد. ايـن گياهـان

همچنـين توانايي خوبي براي تجمع عناصر سـنگين را دارنـد و خيلـي از

گونه هاي گياهان دارويي ميتوانند در خـاك هـاي آلـوده، بـدون

هيچ گونه كاهش عملكردي، رشد كننـد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ اصفهان

 

محققـين زيـادي نشـان دادهاند كه فلزات سنگين جـذب شـده توسـط گيـاه

در اسـانس ظاهر نخواهد شد از آنجايي كه فاضـلاب و کمپوسـت داراي

مقـادير زيـادي املاح هستند، کاربرد اين پسـماندها مـي توانـد باعـث

افـزايش شوري خاك شود . افزايش نمـک هـاي محلـول، عليرغم کاهش

ميزان آب قابل استفاده گياه، بـه دليـل افـزايش پتانسيل اسمزي خاك،

سبب بروز تأثيرات منفي بـر رشـد گيـاه، تخريب ساختمان خاک و کاهش

فعاليت هاي ميکروبي در خاک مــيشــود مطالعــات مختلفــي در زمينــه

تــأثير کمپوست و فاضلاب بر ميزان هـدايت الکتريکـي خـاک انجـام

شده اسـت. هـي و همکـاران (بـا کـاربرد کمپوسـت زبالـه

شهري، گزارش نموده اند که استفاده از کمپوسـت سـبب افـزايش

هدايت الکتريکي خـاک شـده  است و از جوانـه زنـي بـذر جلـوگيري مـي

کنـد

 

 

فروش کمپوست جوانه شیراز

فروش کمپوست جوانه شیراز

 

فروش کمپوست جوانه شیراز

فروش کمپوست جوانه شیراز

 

موارد استفاده ورمی کمپوست

بی گمان بایستی استفاده از کودهای شیمیایی زیان آور در کشاورزی را

متوقف کرد. کودهای شیمیایی عامل اصلی آلودگی آب های زیر زمینی و

هوا است. که سرانجام بر سلامتی انسان اثر می گذارند. اینک ظرفیت

جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای زیستی مانند ورمی کمپوست

وجود دارد.

 

خریدکمپوست جوانه شیراز

 

ورمی کمپوست فراورده کاملاً طبیعی بوده و محصولی مصنوعی نیست.

بنابراین مسئله ای را در مورد آلودگی آب و هوا در پی نخواهد داشت.

ورمی کمپوست شامل همه نرکیبات لازم برای رشد سالم گیاهان است.

از طریق کود آلی و کود گیاهی ، فراورده های مزارع و باغ ها ، مواد مغذی

ضروری بیشتری دریافت کرده و این امرمی تواند عملکرد محصول را بین 20

تا 60 در صد افزایش دهد.

 

 

قیمت کمپوست جوانه شیراز

 

ورمی کمپوست ارزان تر از کودهای شیمیایی است و برای کشاورزان نیز با

صرفه و سود آور است. هزینه تولید هر تن کود در کشور هند بین 3000 تا

6000 روپیه برآورد می شود. در حالی که قیمت یک بسته یک کیلوگرمی

ورمی کمپوست 15 روپیه است. ورمی کمپوست فروش خوبی در مناطق

شهری برای استفاده در باغ ها ، مزارع و در مناطق روستایی برای بارور

کردن محصولات کشاورزی دارد.

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ شیراز

 

در سال های اخیر نیز که بحث تحریم و کم کردن وارادات کودهای

پتاسیمی و فسفری مطرح است استفاده از ورمی کمپوست می تواند به

عنوان جایگزین مناسب برای آنها مطرح شود.فناوری تولید ورمی کمپوست

از نظر اکولوژیکی و اقتصادی ، فرایندی در خور اجرا و با حداقل امکانات و به

وسیله مردم عادی قابل انجام است. همچنین ، نقش موثری در مدیریت

خاک و باز یافت زباله های آلی دارد.

ورمی تکنولوژی راهکاری برای تبدیل ضایعات آلی به فراورده های سودمند

مانند ورمی کمپوست از طریق کرم های خاکی است. برای تولید ورمی

کمپوست باید کرم های خاکی مناسب را ابتدا تهیه نموده و سپس شرایط

محیطی و تغذیه ای را مناسب نمود

 

فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان

 

 فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان

 

در تولید ورمیکمپوست، از گونه های انتخابی کرم خاکی برای کمک به

انجام فرایند کمپوست و تبدیل پسماندهای آلی به کمپوست استفاده

مینمایند. کرمهای خاکی تولید کننده کمپوست، از مواد آلی تغذیه کرده و در

اثر این فرایند محصولی به نام ورمیکمپوست تولید کرده که به دلیل کیفیت

بسیار بالا در بخش کشاورزی و باغداری کاربرد دارد.

 

 

خریدکمپوست جوانه کرمان

 

ریشه تولید ورمیکمپوست احتمالاً به صنعت تولید کرم برای صید تفریحی و

ماهیگیری برمیگردد. امروزه با افزایش آگاهی از توانایی کرم های خاکی در

تجزیه و کمپوست نمودن دامنه وسیعی از ضایعات و زباله ها، دید جهانی از

صنعت تولید کرم به صنعت تولید ورمی کمپوست تغییر یافته است. ولی در

عمل جداسازی کرم خاکی از زباله فرآوری شده تجارتی است که بر هر دو

صنعت تمرکز نموده است. از این رو در بسیاری از کشورهای جهان مانند

ایالات متحده آمریکا، استرالیا و چندین کشور اروپایی صنعت ورمی

کمپوست گسترش قابل توجهی یافته است.

قیمت کمپوست جوانه کرمان

 

در فرایند کمپوست معمولی از دستگاه های مکانیکی برای هوادهی

استفاده میشود ولی در ورمی کمپوست، کرم های خاکی عمل اختلاط،

شخم زدن و هوادهی پسماندها را انجام میدهند که بدین وسیله فرایند

تولید کرم خاکی و کمپوست شدن را تسریع میکنند. در انگلستان تولید

ورمیکمپوست در مقیاس بالا به طور پیشرفته در بسترهایی در هوای آزاد

انجام میشود که در این حالت این سیستم وابستگی زیادی به درجه

حرارت و شرایط آب و هوایی دارد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ کرمان

 

بنابراین تولید کمپوست در این حالت در شرایط بهینه صورت نمیگیرد و برای

این منظور و بالا بردن توان تولید، استفاده توأم از تکنولوژیهای عملآوری

مانند “سیستم تولید کمپوست در ظروف” ضروری میباشد.

برخلاف کمپوست تودهای، ورمیکمپوست علاوه بر تولید کود زیستی،

توانایی تولید یک محصول بیشتر به نام کرم خاکی را دارد. که در این حالت

استفاده از کرم خاکی روند تجزیه زبالهها و پسماندها را افزایش میدهد.

تولید ورمی کمپوست در مقابل تولید کمپوست در ظروف و یا کمپوستهای

تودهای حدود 6 تا 12 هفته زمان میبرد.

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

مزاياي دفع مواد زايد به طريقة كمپوست در روستاها

با توجه به امكانات موجود در روستاهاي كشور، توجيه فني – اقتصادي و سـهولت عملكـرد، توليد بيوكمپوست به

روش خانگي يا به كمك كرمها (ورمي كمپوست  ) در بسياري از ايـن منـاطق، مناسب و عملي ميباشد .

به طور كلي فوايد اصلي استفاده از بيوكمپوست در روستاها را ميتوان به صورت زير خلاصه نمود:

 

خرید کمپوست جوانه تبریز

 

-١ محصول نهايي با ارزش بوده و براي اهالي روستا سوددهي خواهد داشت. بيوكمپوسـت حاصله رشد گلها،

سبزيجات، درختچه ها و گياهـان زراعـي و بـاغي را تقويـت نمـوده و به عنوان اصلاح كنندة خاك بكار ميرود .

-٢ تهية كمپوسـت بـه روش خـانگي و نيـز ورمـي كمپوسـت زمـين بسـيار كمـي بـراي آماده سازي و پردازش نياز

دارد .

-٣ بيش از ۸٠ درصد زبالـه هـاي روسـتايي را مـواد آلـي تشـكيل مـي دهنـد و در نتيجـه مي توانند بدين طريق

بازيافت و مورد استفاده در مزارع قرار گرفتـه ضـمن آنكـه تـأثير بسيار مثبتي نيز بر بهداشت محيط روستا و كاهش

آلودگي ها خواهد داشت .

 

 

قیمت کمپوست جوانه تبریز

 

-٤ زمين كمتري نسبت به اماكن دفن نياز داشته و آلودگي در محله هاي دفـن زبالـه هـاي روستايي نيز بسيار

كاهش پيدا ميكند .

-٥ بيوكمپوست رطوبت خاك را حفظ كرده، دما را متعادل نموده، و همچنين از فرسـايش  خاك نيز مي كاهد.

-١مادة تعاريف

-١ پسماندهای روستايي

به مجموعه مواد جامدی گفته می شود که بطـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم حاصـل از فعاليت ساکنين روستايی

بوده و از نظر توليد کننده زايد تلقی می شود.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تبریز

 

-٢ پسماندهاي آلي

بخش فسادپذير و قابل پوسيده شدن مواد زايد جامد را در اثر تجزية هوازي يا بي هـوازي

پسماندهاي آلي ميگويند نظير پسماندهاي غذايي، زائدات گياهي و غيـره  . بـيش از نـود درصد مواد زايد جامد

روستايي را پسماندهاي آلي تشكيل ميدهند

-كمپوست خانگي

فرآيند تبديل بخش آلي زبالـه هـاي خـانگي نظيـر ضـايعات غـذايي، آشـغال سـبزي، باقيمانده هاي حاصل از فعاليت

هاي چمنزني، باغداري و غيره را به كود آلي، كمپوست خانگي مينامند

 

فروش کمپوست جوانه سمنان

فروش کمپوست جوانه سمنان 

فروش کمپوست جوانه سمنان

فروش کمپوست جوانه سمنان

 

خواص ورمی کمپوست آن را تبدیل به یک کود زیستی ایده ال براي خاك می کند:

1-ورمی کمپوست حاوي آنزیم ها یی از قبیل پروتنازآمیلاز و… می باشد این آنزیم ها به عملکرد خرد و تجزیه

زیستی مولکول هاي بزرگ و بقایاي کشاورزي در خاك ادامه می دهند تا حملات میکروبی بعدي تسریع شوند.

2 -ورمی کمپوست از نظر دارا بودن ویتامین ها و آنتی بیوتیک ها و هورمونهاي رشد ماده غنی می باشد

3 -مدفوع کرم آري از عوامل بیماري زا است

 

خرید کمپوست جوانه سمنان

 

4 -مدفوع کرم حاوي کوکونهاي کرم خاکی بوده و تعداد این کرم ها را در خاك افزایش می دهد

5 -مدفوع کرم داراي میکروفلور خاص است که در خاك براي ایجاد محصولات مفید داراي فعالیت هاي پیوسته اي

می باشند

6 -افزودن ورمی کمپوست به خاك باعث ثبات ساختمان خاك می گردد

7 -ورمی کمپوست رطوبت خود را نیز جذب می نماید

 

 

قیمت  کمپوست جوانه سمنان

 

مشخصات و نیازهاي فیزیولوژیکی گونه هر کرم تقریبا به اندازه وزن بدن خود در روز تغذیه می کند بنابراین این مدت

زمان لازم براي تولید ورمی کمپوست در بستر بستگی به بیوماس (وزن) کرم موجود در پشته بستر تغذیه اي

کرم دارد. نگهداري کرم درون پشته ها به دو منظور صورت می پذیرد

1 -افزایش جمعیت کرمها

2 -تولید کود آلی ورمی کمپوست

وزن اولیه کرم هاي درون پشته ها براي هدف اول به مراتب کمتر از هدف دوم است جمعیت مطلوب کرمهاي درون

پشته براي تولید ورمی کمپوست حدود 25 درصد وزنی (نسب به وزن پشته) می باشد که دراین حالت زمان لازم

براي تولید کود آلی در درجه حرارت 25 درجه حدود 2 – 5.1 ماه خواهد بود.

 

قیمت  کمپوست جوانه قارچ سمنان

توجیه اقتصادي

در کشاورزي ارکانیگ و کشتهاي گلخانه اي پاك ترین و مناسبترین بستر بوده و سبب باردهی بیشتر محصولات

کشاورزي خواهند گردید

اضافه بر آن تولید این کود از ارزش زیست محیطی بالایی نیز برخوردار است و کود تولیدي به علت بالا بودن فاقد

بوي نامطبوع و فعالیت حشرات مزاحم می باشد بطور کلی نیمی از وزن پشته (N15/C (نسبت کرب به ازت تبدیل

به ورمی کمپوست خواهد شد.