فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

 

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

خاک هاي مناطق خشک و نيمه خشک کـه بـيش از ٨٠ درصـد زمين هاي کشاورزي را شامل ميشوند و از نظر

مواد آلـي فقيـر ميباشند، لذا براي بهبود باروري اين خاکها، افزودن مواد آلـي به آنها ضروري است ورود مواد آلي به

خـاک بـا افـزايش مقدار و قابليت جذب عناصر غذايي توسط گياه سـبب افـزايش سطح حاصل خيزي خاک و

همچنين بهبود شـرايط فيزيکـي آن ميشود

 

 

خرید کمپوست جوانه بندرعباس

 

منابع سنتي و محدود مواد آلي، جوابگوي نياز روز افزون بخش کشاورزي به کود آلي نيست (٢ .(از اينرو استفاده

از موادي نظير ضايعات کشاورزي و مواد زائد صنعتي، به عنوان منابع تأمينکننده مواد آلي خاک رو به گسترش

است. برخـي ازين مواد زائد قبل از استفاده در زمينهاي کشاورزي، به منظـور کاهش خطرات زيست محيطي آنهـا،

بايـستي مـورد بررسـي و پردازش قرار گيرند. اخيراً فرايند توليد کمپوست بـا اسـتفاده از انواعي از کـرمهـاي

خـاکي، بـه عنـوان يـک فنـاوري آسـان و دوستدار طبيعت براي توليد کود آلي از مواد زائد و تثبيـت ايـن

گونه مواد مورد توجه قرار گرفته است

 

قیمت کمپوست جوانه بندرعباس

 

کـود ورمـي کمپوسـت حاصـل از ايـن فرآينـد، متـشکل از فضولات کرمهاي خاکي، مواد به کار رفته در تهيه بـستر

کـشت، مواد زائد آلي در مراحل مختلـف تجزيـه، کـرمهـاي خـاکي در مراحل مختلف تکامل و همچنين

ميکروارگانيسم هاي مربوط به فرآينـد کمپوسـت سـازي اسـت

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ بندرعباس

 

 

ورمـي کمپوسـت داراي ويژگيهاي بسياري مانند تخلخل زياد، تهويه و زهکشي مناسب، قدرت جذب و نگهداري زياد

رطوبت، سطح جذب زياد بـراي آب و مواد غذايي اسـت و اسـتفاده از آن در کـشاورزي پايـدار براي بهبود وضعيت

تخلخل خاک و در نتيجـه فراهمـي بيـشتر عناصر غذايي مورد نياز گياه، بسيار مفيد است، در واقع برتـري

ورمي کمپوست نسبت به ساير کودهاي آلي ايـن اسـت کـه بـه خوبي تغيير ساختار يافته و تعـداد ريـز موجـودات

بيمـاري زاي گياهي در آن به شدت کاهش يافته است، فرآيند هوموسي شدن در مرحله رسيدگي ورمي

کمپوست در سطح وسيع تري صورت ميگيرد

 

فروش کمپوست جوانه کیش

فروش کمپوست جوانه کیش

 

فروش کمپوست جوانه کیش

فروش کمپوست جوانه کیش

 

 

اید متذکر شوم که در کشورمان خرید کرم بسیار حایز اهمیت است زیرا ما براي راه اندازي کارگاه هاي تولیدي دو

هزنیه نسبتا بالا داریم که یکی اجاره بهاي مکان و دیگري هزینه خرید کرم می باشد. اولی یا همان اجاره بهاي

مکان که تقریبا تمامی عزیزان با آن شناخت دارند اما در خرید کرم متاسفانه اطلاعات اندکی مشتاقان به تولید

دارند. ابتداي امر باید متذکر شوم زمان خرید کرم باید از فروشنده ي کرم یک کیلوگرم به علاوه ي کوکون (زیرا این

کوکون ها خود ظرف مدت 2 تا 3 هفته تبدیل به مقدار دیگري کرم می شوند) به علاوه مقدار زیادي بستر به صورت

همراه که کرم تا ارتباط برقرار کردن با محیط جدید بتواند در آن زندگی کند.

 

 

خرید کمپوست جوانه کیش

 

هرکرم بالغ می تواند به طور میانگین درهر سه روز یک کوکون ایجاد کند که مدت 23 روز پس از آن از هر کوکون 1 تا

3 نوزاد کرم خارج می شود. اما تمام نوزادان زنده نمی مانند. ضمنا مقدار استفاده کرم با توجه به هدف و زمان

تولیدي فرق می کند ولی به طور معمول به ازاي هر تن کود حیوانی 2 – 3 کیلوگرم استفاده شود و براي زباله هر

تن 3 تا 4 کیلوگرم استفاده می شود.

 

قیمت کمپوست جوانه کیش

 

کرم مناسب: تاکنون مناسب ترین کرم خاکی که هم قادر به فرایند نمودن مقادیر زیادي مواد آلی باشد و هم

قابلیت تبدیل به پروتین در سطح بالا را داشته باشد، آیزینیا فوتیدا بوده است. این گونه 6 تا 7 هفته زمان براي

رسیدن به باروري جنسی نیاز دارد و پس از آن قادر به تولید 2 تا 5 پیله می باشد، که در نتیجه هر کرم توانایی

تولید 10 تا 20 کرم جوان در هفته دارد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ کیش

 

این کرم ها همچنین قادر به تحمل 4=PH هستند اما تا 9= PH نیزبه خوبی  رشد می کنند ولی PH تدریجی براي

این کرم ها حدود 7 می باشد تعداد پیله هاي تولید شده درد ماي 25 درجه  سانتی گراد به نسبت سایر دماها

زیادتر است و رطوبت بین 80 تا 90 درصد است