فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

 

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

فروش کمپوست جوانه بندرعباس

خاک هاي مناطق خشک و نيمه خشک کـه بـيش از ٨٠ درصـد زمين هاي کشاورزي را شامل ميشوند و از نظر

مواد آلـي فقيـر ميباشند، لذا براي بهبود باروري اين خاکها، افزودن مواد آلـي به آنها ضروري است ورود مواد آلي به

خـاک بـا افـزايش مقدار و قابليت جذب عناصر غذايي توسط گياه سـبب افـزايش سطح حاصل خيزي خاک و

همچنين بهبود شـرايط فيزيکـي آن ميشود

 

 

خرید کمپوست جوانه بندرعباس

 

منابع سنتي و محدود مواد آلي، جوابگوي نياز روز افزون بخش کشاورزي به کود آلي نيست (٢ .(از اينرو استفاده

از موادي نظير ضايعات کشاورزي و مواد زائد صنعتي، به عنوان منابع تأمينکننده مواد آلي خاک رو به گسترش

است. برخـي ازين مواد زائد قبل از استفاده در زمينهاي کشاورزي، به منظـور کاهش خطرات زيست محيطي آنهـا،

بايـستي مـورد بررسـي و پردازش قرار گيرند. اخيراً فرايند توليد کمپوست بـا اسـتفاده از انواعي از کـرمهـاي

خـاکي، بـه عنـوان يـک فنـاوري آسـان و دوستدار طبيعت براي توليد کود آلي از مواد زائد و تثبيـت ايـن

گونه مواد مورد توجه قرار گرفته است

 

قیمت کمپوست جوانه بندرعباس

 

کـود ورمـي کمپوسـت حاصـل از ايـن فرآينـد، متـشکل از فضولات کرمهاي خاکي، مواد به کار رفته در تهيه بـستر

کـشت، مواد زائد آلي در مراحل مختلـف تجزيـه، کـرمهـاي خـاکي در مراحل مختلف تکامل و همچنين

ميکروارگانيسم هاي مربوط به فرآينـد کمپوسـت سـازي اسـت

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ بندرعباس

 

 

ورمـي کمپوسـت داراي ويژگيهاي بسياري مانند تخلخل زياد، تهويه و زهکشي مناسب، قدرت جذب و نگهداري زياد

رطوبت، سطح جذب زياد بـراي آب و مواد غذايي اسـت و اسـتفاده از آن در کـشاورزي پايـدار براي بهبود وضعيت

تخلخل خاک و در نتيجـه فراهمـي بيـشتر عناصر غذايي مورد نياز گياه، بسيار مفيد است، در واقع برتـري

ورمي کمپوست نسبت به ساير کودهاي آلي ايـن اسـت کـه بـه خوبي تغيير ساختار يافته و تعـداد ريـز موجـودات

بيمـاري زاي گياهي در آن به شدت کاهش يافته است، فرآيند هوموسي شدن در مرحله رسيدگي ورمي

کمپوست در سطح وسيع تري صورت ميگيرد

 

فروش کمپوست جوانه کیش

فروش کمپوست جوانه کیش

 

فروش کمپوست جوانه کیش

فروش کمپوست جوانه کیش

 

 

اید متذکر شوم که در کشورمان خرید کرم بسیار حایز اهمیت است زیرا ما براي راه اندازي کارگاه هاي تولیدي دو

هزنیه نسبتا بالا داریم که یکی اجاره بهاي مکان و دیگري هزینه خرید کرم می باشد. اولی یا همان اجاره بهاي

مکان که تقریبا تمامی عزیزان با آن شناخت دارند اما در خرید کرم متاسفانه اطلاعات اندکی مشتاقان به تولید

دارند. ابتداي امر باید متذکر شوم زمان خرید کرم باید از فروشنده ي کرم یک کیلوگرم به علاوه ي کوکون (زیرا این

کوکون ها خود ظرف مدت 2 تا 3 هفته تبدیل به مقدار دیگري کرم می شوند) به علاوه مقدار زیادي بستر به صورت

همراه که کرم تا ارتباط برقرار کردن با محیط جدید بتواند در آن زندگی کند.

 

 

خرید کمپوست جوانه کیش

 

هرکرم بالغ می تواند به طور میانگین درهر سه روز یک کوکون ایجاد کند که مدت 23 روز پس از آن از هر کوکون 1 تا

3 نوزاد کرم خارج می شود. اما تمام نوزادان زنده نمی مانند. ضمنا مقدار استفاده کرم با توجه به هدف و زمان

تولیدي فرق می کند ولی به طور معمول به ازاي هر تن کود حیوانی 2 – 3 کیلوگرم استفاده شود و براي زباله هر

تن 3 تا 4 کیلوگرم استفاده می شود.

 

قیمت کمپوست جوانه کیش

 

کرم مناسب: تاکنون مناسب ترین کرم خاکی که هم قادر به فرایند نمودن مقادیر زیادي مواد آلی باشد و هم

قابلیت تبدیل به پروتین در سطح بالا را داشته باشد، آیزینیا فوتیدا بوده است. این گونه 6 تا 7 هفته زمان براي

رسیدن به باروري جنسی نیاز دارد و پس از آن قادر به تولید 2 تا 5 پیله می باشد، که در نتیجه هر کرم توانایی

تولید 10 تا 20 کرم جوان در هفته دارد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ کیش

 

این کرم ها همچنین قادر به تحمل 4=PH هستند اما تا 9= PH نیزبه خوبی  رشد می کنند ولی PH تدریجی براي

این کرم ها حدود 7 می باشد تعداد پیله هاي تولید شده درد ماي 25 درجه  سانتی گراد به نسبت سایر دماها

زیادتر است و رطوبت بین 80 تا 90 درصد است

 

فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

 

فروش کمپوست جوانه اصفهان

فروش کمپوست جوانه اصفهان

 

آلودگي خاک به عناصـر سـنگين، موجبـات ورود آنهـا بـه زنجيره غذايي از

طريق جذب به وسيله گياه و ايجاد سـميت را فراهم ميآورد. اين مسئله در

مورد گياهان دارويي كه اكثـراً بـه صورت مستقيم مورد استفاده انسان قرار

ميگيرند بسيار اهميت دارد.

 

خرید کمپوست جوانه اصفهان

 

در عين حال، آبشويي اين عناصـر ممكـن اسـت موجـب آلودگي آب هاي

زيرزميني و بروز مشكلات زيست محيطي شود. بنـابراين، يکـي از مسـائل

عمـده اي کـه در هنگـام اسـتفاده از فاضلاب و کمپوست در اراضي

کشاورزي بايد مورد توجه قـرار گيرد، احتمال تجمع عناصر سنگين در خاک و

گياه است .

 

 

قیمت کمپوست جوانه اصفهان

امــروزه، بهــره گيــري از فراينــد گيــاه پــالايي بــراي تقليــل آلودگيهاي آب

و خاک از فلزات سنگين، روشي مطمـئن، کـم هزينه و بدون آثار جانبي

زيستم حيطي مـي باشـد  بـه نظـر ميرسد کـه گيا هـان دارويـي، از جملـه

ريحـان، مناسـب بـراي گياه پالايي باشند؛ چون اين گونه هاي گياهي

اغلـب بـراي توليـد اسانس (مقاصد ثانويه) به كار ميرونـد. ايـن گياهـان

همچنـين توانايي خوبي براي تجمع عناصر سـنگين را دارنـد و خيلـي از

گونه هاي گياهان دارويي ميتوانند در خـاك هـاي آلـوده، بـدون

هيچ گونه كاهش عملكردي، رشد كننـد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ اصفهان

 

محققـين زيـادي نشـان دادهاند كه فلزات سنگين جـذب شـده توسـط گيـاه

در اسـانس ظاهر نخواهد شد از آنجايي كه فاضـلاب و کمپوسـت داراي

مقـادير زيـادي املاح هستند، کاربرد اين پسـماندها مـي توانـد باعـث

افـزايش شوري خاك شود . افزايش نمـک هـاي محلـول، عليرغم کاهش

ميزان آب قابل استفاده گياه، بـه دليـل افـزايش پتانسيل اسمزي خاك،

سبب بروز تأثيرات منفي بـر رشـد گيـاه، تخريب ساختمان خاک و کاهش

فعاليت هاي ميکروبي در خاک مــيشــود مطالعــات مختلفــي در زمينــه

تــأثير کمپوست و فاضلاب بر ميزان هـدايت الکتريکـي خـاک انجـام

شده اسـت. هـي و همکـاران (بـا کـاربرد کمپوسـت زبالـه

شهري، گزارش نموده اند که استفاده از کمپوسـت سـبب افـزايش

هدايت الکتريکي خـاک شـده  است و از جوانـه زنـي بـذر جلـوگيري مـي

کنـد

 

 

فروش کمپوست جوانه شیراز

فروش کمپوست جوانه شیراز

 

فروش کمپوست جوانه شیراز

فروش کمپوست جوانه شیراز

 

موارد استفاده ورمی کمپوست

بی گمان بایستی استفاده از کودهای شیمیایی زیان آور در کشاورزی را

متوقف کرد. کودهای شیمیایی عامل اصلی آلودگی آب های زیر زمینی و

هوا است. که سرانجام بر سلامتی انسان اثر می گذارند. اینک ظرفیت

جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای زیستی مانند ورمی کمپوست

وجود دارد.

 

خریدکمپوست جوانه شیراز

 

ورمی کمپوست فراورده کاملاً طبیعی بوده و محصولی مصنوعی نیست.

بنابراین مسئله ای را در مورد آلودگی آب و هوا در پی نخواهد داشت.

ورمی کمپوست شامل همه نرکیبات لازم برای رشد سالم گیاهان است.

از طریق کود آلی و کود گیاهی ، فراورده های مزارع و باغ ها ، مواد مغذی

ضروری بیشتری دریافت کرده و این امرمی تواند عملکرد محصول را بین 20

تا 60 در صد افزایش دهد.

 

 

قیمت کمپوست جوانه شیراز

 

ورمی کمپوست ارزان تر از کودهای شیمیایی است و برای کشاورزان نیز با

صرفه و سود آور است. هزینه تولید هر تن کود در کشور هند بین 3000 تا

6000 روپیه برآورد می شود. در حالی که قیمت یک بسته یک کیلوگرمی

ورمی کمپوست 15 روپیه است. ورمی کمپوست فروش خوبی در مناطق

شهری برای استفاده در باغ ها ، مزارع و در مناطق روستایی برای بارور

کردن محصولات کشاورزی دارد.

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ شیراز

 

در سال های اخیر نیز که بحث تحریم و کم کردن وارادات کودهای

پتاسیمی و فسفری مطرح است استفاده از ورمی کمپوست می تواند به

عنوان جایگزین مناسب برای آنها مطرح شود.فناوری تولید ورمی کمپوست

از نظر اکولوژیکی و اقتصادی ، فرایندی در خور اجرا و با حداقل امکانات و به

وسیله مردم عادی قابل انجام است. همچنین ، نقش موثری در مدیریت

خاک و باز یافت زباله های آلی دارد.

ورمی تکنولوژی راهکاری برای تبدیل ضایعات آلی به فراورده های سودمند

مانند ورمی کمپوست از طریق کرم های خاکی است. برای تولید ورمی

کمپوست باید کرم های خاکی مناسب را ابتدا تهیه نموده و سپس شرایط

محیطی و تغذیه ای را مناسب نمود

 

فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان

 

 فروش کمپوست جوانه کرمان

فروش کمپوست جوانه کرمان

 

در تولید ورمیکمپوست، از گونه های انتخابی کرم خاکی برای کمک به

انجام فرایند کمپوست و تبدیل پسماندهای آلی به کمپوست استفاده

مینمایند. کرمهای خاکی تولید کننده کمپوست، از مواد آلی تغذیه کرده و در

اثر این فرایند محصولی به نام ورمیکمپوست تولید کرده که به دلیل کیفیت

بسیار بالا در بخش کشاورزی و باغداری کاربرد دارد.

 

 

خریدکمپوست جوانه کرمان

 

ریشه تولید ورمیکمپوست احتمالاً به صنعت تولید کرم برای صید تفریحی و

ماهیگیری برمیگردد. امروزه با افزایش آگاهی از توانایی کرم های خاکی در

تجزیه و کمپوست نمودن دامنه وسیعی از ضایعات و زباله ها، دید جهانی از

صنعت تولید کرم به صنعت تولید ورمی کمپوست تغییر یافته است. ولی در

عمل جداسازی کرم خاکی از زباله فرآوری شده تجارتی است که بر هر دو

صنعت تمرکز نموده است. از این رو در بسیاری از کشورهای جهان مانند

ایالات متحده آمریکا، استرالیا و چندین کشور اروپایی صنعت ورمی

کمپوست گسترش قابل توجهی یافته است.

قیمت کمپوست جوانه کرمان

 

در فرایند کمپوست معمولی از دستگاه های مکانیکی برای هوادهی

استفاده میشود ولی در ورمی کمپوست، کرم های خاکی عمل اختلاط،

شخم زدن و هوادهی پسماندها را انجام میدهند که بدین وسیله فرایند

تولید کرم خاکی و کمپوست شدن را تسریع میکنند. در انگلستان تولید

ورمیکمپوست در مقیاس بالا به طور پیشرفته در بسترهایی در هوای آزاد

انجام میشود که در این حالت این سیستم وابستگی زیادی به درجه

حرارت و شرایط آب و هوایی دارد.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ کرمان

 

بنابراین تولید کمپوست در این حالت در شرایط بهینه صورت نمیگیرد و برای

این منظور و بالا بردن توان تولید، استفاده توأم از تکنولوژیهای عملآوری

مانند “سیستم تولید کمپوست در ظروف” ضروری میباشد.

برخلاف کمپوست تودهای، ورمیکمپوست علاوه بر تولید کود زیستی،

توانایی تولید یک محصول بیشتر به نام کرم خاکی را دارد. که در این حالت

استفاده از کرم خاکی روند تجزیه زبالهها و پسماندها را افزایش میدهد.

تولید ورمی کمپوست در مقابل تولید کمپوست در ظروف و یا کمپوستهای

تودهای حدود 6 تا 12 هفته زمان میبرد.

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

فروش کمپوست جوانه تبریز

فروش کمپوست جوانه تبریز

 

 

مزاياي دفع مواد زايد به طريقة كمپوست در روستاها

با توجه به امكانات موجود در روستاهاي كشور، توجيه فني – اقتصادي و سـهولت عملكـرد، توليد بيوكمپوست به

روش خانگي يا به كمك كرمها (ورمي كمپوست  ) در بسياري از ايـن منـاطق، مناسب و عملي ميباشد .

به طور كلي فوايد اصلي استفاده از بيوكمپوست در روستاها را ميتوان به صورت زير خلاصه نمود:

 

خرید کمپوست جوانه تبریز

 

-١ محصول نهايي با ارزش بوده و براي اهالي روستا سوددهي خواهد داشت. بيوكمپوسـت حاصله رشد گلها،

سبزيجات، درختچه ها و گياهـان زراعـي و بـاغي را تقويـت نمـوده و به عنوان اصلاح كنندة خاك بكار ميرود .

-٢ تهية كمپوسـت بـه روش خـانگي و نيـز ورمـي كمپوسـت زمـين بسـيار كمـي بـراي آماده سازي و پردازش نياز

دارد .

-٣ بيش از ۸٠ درصد زبالـه هـاي روسـتايي را مـواد آلـي تشـكيل مـي دهنـد و در نتيجـه مي توانند بدين طريق

بازيافت و مورد استفاده در مزارع قرار گرفتـه ضـمن آنكـه تـأثير بسيار مثبتي نيز بر بهداشت محيط روستا و كاهش

آلودگي ها خواهد داشت .

 

 

قیمت کمپوست جوانه تبریز

 

-٤ زمين كمتري نسبت به اماكن دفن نياز داشته و آلودگي در محله هاي دفـن زبالـه هـاي روستايي نيز بسيار

كاهش پيدا ميكند .

-٥ بيوكمپوست رطوبت خاك را حفظ كرده، دما را متعادل نموده، و همچنين از فرسـايش  خاك نيز مي كاهد.

-١مادة تعاريف

-١ پسماندهای روستايي

به مجموعه مواد جامدی گفته می شود که بطـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم حاصـل از فعاليت ساکنين روستايی

بوده و از نظر توليد کننده زايد تلقی می شود.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تبریز

 

-٢ پسماندهاي آلي

بخش فسادپذير و قابل پوسيده شدن مواد زايد جامد را در اثر تجزية هوازي يا بي هـوازي

پسماندهاي آلي ميگويند نظير پسماندهاي غذايي، زائدات گياهي و غيـره  . بـيش از نـود درصد مواد زايد جامد

روستايي را پسماندهاي آلي تشكيل ميدهند

-كمپوست خانگي

فرآيند تبديل بخش آلي زبالـه هـاي خـانگي نظيـر ضـايعات غـذايي، آشـغال سـبزي، باقيمانده هاي حاصل از فعاليت

هاي چمنزني، باغداري و غيره را به كود آلي، كمپوست خانگي مينامند

 

فروش کمپوست جوانه سمنان

فروش کمپوست جوانه سمنان 

فروش کمپوست جوانه سمنان

فروش کمپوست جوانه سمنان

 

خواص ورمی کمپوست آن را تبدیل به یک کود زیستی ایده ال براي خاك می کند:

1-ورمی کمپوست حاوي آنزیم ها یی از قبیل پروتنازآمیلاز و… می باشد این آنزیم ها به عملکرد خرد و تجزیه

زیستی مولکول هاي بزرگ و بقایاي کشاورزي در خاك ادامه می دهند تا حملات میکروبی بعدي تسریع شوند.

2 -ورمی کمپوست از نظر دارا بودن ویتامین ها و آنتی بیوتیک ها و هورمونهاي رشد ماده غنی می باشد

3 -مدفوع کرم آري از عوامل بیماري زا است

 

خرید کمپوست جوانه سمنان

 

4 -مدفوع کرم حاوي کوکونهاي کرم خاکی بوده و تعداد این کرم ها را در خاك افزایش می دهد

5 -مدفوع کرم داراي میکروفلور خاص است که در خاك براي ایجاد محصولات مفید داراي فعالیت هاي پیوسته اي

می باشند

6 -افزودن ورمی کمپوست به خاك باعث ثبات ساختمان خاك می گردد

7 -ورمی کمپوست رطوبت خود را نیز جذب می نماید

 

 

قیمت  کمپوست جوانه سمنان

 

مشخصات و نیازهاي فیزیولوژیکی گونه هر کرم تقریبا به اندازه وزن بدن خود در روز تغذیه می کند بنابراین این مدت

زمان لازم براي تولید ورمی کمپوست در بستر بستگی به بیوماس (وزن) کرم موجود در پشته بستر تغذیه اي

کرم دارد. نگهداري کرم درون پشته ها به دو منظور صورت می پذیرد

1 -افزایش جمعیت کرمها

2 -تولید کود آلی ورمی کمپوست

وزن اولیه کرم هاي درون پشته ها براي هدف اول به مراتب کمتر از هدف دوم است جمعیت مطلوب کرمهاي درون

پشته براي تولید ورمی کمپوست حدود 25 درصد وزنی (نسب به وزن پشته) می باشد که دراین حالت زمان لازم

براي تولید کود آلی در درجه حرارت 25 درجه حدود 2 – 5.1 ماه خواهد بود.

 

قیمت  کمپوست جوانه قارچ سمنان

توجیه اقتصادي

در کشاورزي ارکانیگ و کشتهاي گلخانه اي پاك ترین و مناسبترین بستر بوده و سبب باردهی بیشتر محصولات

کشاورزي خواهند گردید

اضافه بر آن تولید این کود از ارزش زیست محیطی بالایی نیز برخوردار است و کود تولیدي به علت بالا بودن فاقد

بوي نامطبوع و فعالیت حشرات مزاحم می باشد بطور کلی نیمی از وزن پشته (N15/C (نسبت کرب به ازت تبدیل

به ورمی کمپوست خواهد شد.

 

 

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

فروش کمپوست جوانه مشهد

فروش کمپوست جوانه مشهد

 

قارچها ریشه، ساقه و برگ ندارند، فاقد کلروفیل بوده و فتوسنتز انجام

نمیدهند، یوکاریوت هستند، هتروتروف بـوده  از مواد آلی استفاده میکنند.

حرکت ندارند، gr هستند و تقریباً تمام قارچها هوازي اند.

خرید کمپوست جوانه مشهد

قدیمی ترین فسیل قارچی مربوطه به دوره دونین (300 میلیون سال قبل)

است و از نظر سـاختمانی فسـیل قـارچ هـا ارتباط نزدیکی با فسیل گیاهان

دارد.

قیمت کمپوست جوانه مشهد

قارچ ها از نظر نحوه زندگی و شرایط، توانایی تطابق وسیعی دارند به دلیل

اینکه مسیرهاي متابولیکی متنـوعی در آنهـا وجود دارد.

طبقه بندي قارچ ها: در گذشته قارچ ها را جزء گیاهان پست و ابتدایی قرار

می دادند. در سال 1969 ویتاکر، قـارچ هـا را در دودمان خود قرار داد.

 

قیمت کمپوست جوانه مشهد

طبقهبندي امروزي قارچها همان طبقهبندي ویتاکراست کـه توسـط

مـارگولیس و شـوارتز اصلاح شده و براساس آن کلیه موجودات در 5 دودمان

قرار میگیرند. شامل: مونرا، پروتوکتیستا، قـارچ هـا، گیاهـان و حیوانات.

امروزه در طبقه بندي قارچ ها توالی بازهاي ژنومی اهمیت ویژهاي دارد.

قارچ ها برخلاف باکتريها مورد حمله باکتریوفاژ قرار نمیگیرند.

 

تفاوت هسته قارچ ها با بقیه موجودات: در حین تقسیم سلولی دیواره

هسته از بین نمیرود، یعنی همیشـه در مرحلـه متافاز است و از آن جلوتر

نمیرود.

سیتوپلاسم: داراي 2 بخش است.

سایتواسکلتون (میکروتوبولها، میکروفیلامنها و رشتههاي بینابینی)  موجب

استحکام میشود.

ارگانلها شامل ریبوزوم، میتوکندري و …. امیتوکندري معمولاً در طول هـایف

قـرار دارد و کریسـتال هـاي میتوکنـدري در قـارچ هـا پهـن ولـی در گیاهـان و

اوومایکوتا توبولار است.

فاقد دستگاه گلژي مشخصی است (دیکتیوزوم مجموعهاي از کیسهها یا

سیسترنا) لومازوم در سیتوپلاسم قرار دارد و در رشد رأسی قارچ دخالت

دارد.

غشاء سیتوپلاسمی: از 2 لایه فسفولیپیدي تشکیل شده است. استرول

غشاء سیتوپلاسمی در قارچها، ارگسترول است که هدف بسیاري از

داروهاي ضدقارچی میباشد.

ارگسترول از یک مسیر بیوسنتزي خاص به وجود میآید که ترکیب اولیه آن

اسکوآلن نام دارد.

ـ دیواره سلولی: باعث شکلدهی به قارچ میشود. ترکیبات آن شامل:

(a (کربوهیدرات: 90 درصد ساختمان دیواره سلولی را شامل میشود.

 

 

فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران

 

 

 فروش کمپوست جوانه تهران

فروش کمپوست جوانه تهران

 

انواع روشهاي تولید ورمی کمپوست

1 -رو باز: جهت بازیافت زباله هاي شهري و براي کسانی که مجاور گاوداري می باشند و در مناطق گرمسیر

باشند.

2 -سر بسته: در مناطق سرد سیر و براي کسانی که براي شغل اصلی خود می خواند به این کار تولیدي نگاه

کنند مناسب بوده و قابلیت برداشت سه تا چهار بار در سال را دارد.

 

خرید کمپوست جوانه تهران

 

3 -با استفاده مش: دراین روش راندمان تولید کرم به حداکثر رسیده و تقریبا شبیه روش سربسته البته کمی هزینه

بر می باشد.

4 -روش خانگی: براي بازیافت زباله هاي خانگی در منازل بسیار کم هزینه بدون نیاز به دستگاه مخصوص می باشد

-رطوبت بیش از حد: باعث جلوگیري از ورود هوا و در نتیجه مرگ کرم ها می شود براي جلوگیري از این امر باید

فاضلاب اضافی برداشته شود و ملافه خشک و تازه مانند تکه روز نامه به بستر اضافه شود (البته اگر زیر

بسترشیبی نباشد).

 

قیمت کمپوست جوانه تهران

 

خاکستر چوب نیز به عنوان منبع آهک محسوب می شود که باید به میزان کم مورد استفاده قرارگیرد.

فضولات حیوانی: می توان از مدفوع حیوانی مانند گوسفند، اسب، بز، و طیور (به غیر از مرغ) براي این منظور

استفاده نمود لازم است پیش از استفاده از مدفوع حیوانی بجز احشام آزمایشات و پیش بینی هاي اولیه مختلفی

در مورد عوامل بیماري زا و واکنش در مقابل کرم هاي خاکی انجام داد در ضمن باید در استفاده از مدفوع اسب

بسیار دقت شود زیرا مدفوع این حیوان حاوي ویروس تتانوس است که براي انسان مهلک و کشنده است.

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ تهران

 

 

زباله هاي کشاورزي: همچنین می توان از زباله هاي کشاورزي که پس ازبرداشت محصول و خرمن کوبی به دست

می آید نیز استفاده کرد، این زباله ها شامل شاخه ها، برگها، سبوس (شلتوك)، پوست، زباله هاي سبزیجات،

زباله هاي فرآوري صنایع غذایی و تفاله نیشکر می باشند.

 

از دو روش میتوان کرم خشک جهت استفاده به عنوان غذاي ماهی اکواریومی تهیه نمود:

1 -با استفاده از نور آفتاب

2 -شرایط آزمایشگاهی

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

 

فروش کمپوست جوانه

فروش کمپوست جوانه

 

تهیه بستر کشت یا تکثیر کرم هاي خاکی

بسترهاي مختلفی براي این منظور می توان تهیه نمود اما در این مجموعه تنها به دو نوع بستر

پرداخته می شود.

 

خرید کمپوست جوانه

1-بستر سیمانی

یک مخزن سیمانی به طول 2 متر و عرض 1 متر با عمق 1 متر درون یا بر روي زمین آماده نمایید این مخزن در

قسمت انتهایی داراي یک خروجی براي تخلیه آب اضافی است. در لایه زیرین این مخزن سیمانی یک لایه به

ضخامت 5 سانتی متر از آجرهاي شکسته و سنگریزه درشت آماده سازید. برروي این لایه خاك به ضخامت 15

سانتی متر بریزید.

 

قیمت کمپوست جوانه

 

 

که به این لایه اصطلاحا لایه پایه گفته می شود. برروي این لایه پایه، پهن حیوانات را به ضخامت 5 سانتی

متر بریزید. حداقل 100 عدد کرم خاکی را برروي این لایه قرار دهید. این لایه را با استفاده از آب مرطوب نمایید.

برروي این لایه می توان لایه هاي از مخلوط برگ، پهن حیوانات: گاو(گوسفند براي فارمتون 20 درصد استفاده کنید

چون که بخاطر آمونیاك بیش از حد توصیه می شود در زمستان براي جاهاي سرد سیر استفاده بیشتر شود)

ومخلوط هاي دیگرمواد آلی را قراردهید. بهتر است اي لایه هاي زیر مکان(زیر سقف) یا روي این لایه ها را با برگ

پوشانده شود

 

 

 

قیمت کمپوست جوانه قارچ

 

2 -بسترپشته اي

مراحل کار ایجاد پشته ها به شرح زیر است:

1 . علت این امر جلوگیري از ایجاد هیبرید کرم هاي مورد استفاده با کرم هاي خاکی معمولی و زایل شدن آنها

می باشد.

2 -براي محافظت کرم ها در برابر بارندگی و نور آفتاب، سایبانی از مواد مختلف ایجاد نمایید.

3 -پشته اي از کود گاو نمیه پوسیده به شکل گنبدي و به عرض 70 و ارتفاع 50 سانتی متر و طول دلخواه ایجاد  شود.

4 -در طول خط الراس به عمق 15 سانتی متر شیاري ایجاد و در داخل آن کرم هاي خاکی را آزاد نمایید. سپس

روي کرم ها کو دریخته شود.

5 -پشته به صورت روزانه به منظورحفظ رطوبت آبپاشی شود.